Tarihi Çarşılar Birliği

Tarihi Çarşılar Birliği, 2011 yılında Türkiye’deki altı önemli tarihi çarşının (İzmir, Kayseri, Konya, Edirne, Bursa, İstanbul) dernekleri tarafından kurulmuştur.

Birliğin amacı, “Tarihi Çarşı” olarak adlandırılan ve korunması gereken yerlerde ticaret ile turizmi geliştirmek ve teşvik etmek; dernekler arasındaki işbirliğini geliştirip, yönetişim anlayışı içinde kurumsal yapı oluşturarak, yerel potansiyeli harekete geçirerek tarihi çarşıları ilgilendiren her türlü sorun ve yönetime ilişkin konularda usul ve esasları düzenlemektir.

Tarihi Çarşı(lar) Kanunu Taslağı hazırlanmış  olup bu kanunun amacı; kentlerin, kültürel ve tarihi miras(lar)ı olan sit alanlarındaki tarihi çarşı veya tarihi yerlerin, bakımı, onarımı ve restorasyonuyla yeni çarşı işlev kazandırmak suretiyle, bütüncül yaklaşımla sürdürülebilirliğini sağlayarak, bu yerlerde ticaret ile turizmi geliştirmek ve teşvik etmek; alan yönetimine dayalı kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirip, yönetişim anlayışı içinde kurumsal yapı oluşturarak, yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, taraf olduğumuz uluslararası kültürel miras mevzuatını göz önüne alarak, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikaları gerçekleştirmek üzere tarihi çarşı yönetimi ve organlarının görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Tarihi Çarşılar Birliği, Türkiye’deki tüm il ve ilçelere ulaşma hedefindedir.