İSTANBUL KAPALIÇARŞI YÖNETİM PLANI

İSTANBUL KAPALIÇARŞI

YÖNETİM PLANI

 

A-GENEL HÜKÜMLER

 

MADDE 1- İstanbul İli, Fatih İlçesi, Beyazıt, Molla Fenari ve DayahatunMahalle sınırları dahilinde bulunan ve işbu yönetim planı; 99 adet ada ve adalar içindeki parsellerde bulunan 2385 adet dükkan, 14 han, 2 adet bedesten olmak üzere toplam 2463 adet parsellerdeki taşınmazlardan oluşan Kapalıçarşı, yine ilgili kanun ve Bakanlar Kurulu kararı sonrası Fatih Belediyesince hazırlanan işletme projesi ile sınırları belirlenen cadde ve sokaklar cami ve sosyal donatı alanları, yeşil alanlar, yaya yolları ve sair ortak alanlar 634 sayılı kanunun 12 maddesinin emredici hükümleri saklı kalmak üzere, “İşletme projesi tamamlanıncaya ve sınırları belirli Kapalıçarşı’da kat mülkiyeti tesis edilinceye kadar işbu yönetim planına” göre yönetilir. Yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde; T.C. Anayasası başta olmak üzere 634 sayılı Kat mülkiyeti kanunun ve 5711 sayılı kanun ile değişik 2983 sayılı kanun ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ilgili hükümleri ve ilgili yönetmelikler ile diğer yasa hükümleri uygulanır.

MADDE 2- İşbu yönetim planı, Fatih İlçesi Beyazıt Mahallesi, Kapalıçarşı imar adaları ve parsellerinde bulunan 99 ada ve 2463 parselde bulunan 2385 adet dükkân, 14 adet han ve 2 adet Bedesten’de ki parsel ve bağımsız bölüm malikleri ile mirasçılarını, ilgili kamu idarelerini, yönetim ve denetim organlarını, bağımsız bölümü satış, bağış ve benzeri hukuki sebeplerle iktisap edecek bütün kişileri, parsel ve bağımsız bölümü herhangi bir sebebe dayanarak kullanan veya faydalananları 634 sayılı kanunun 28. maddesi ile hukuken bağlayan bir sözleşme hükmündedir.

Yönetim Planının Değişmesi

MADDE 3- Onaylı Vaziyet Planına göre,  Kapalıçarşı’nın Uygulama Projesi alanında bulunan tüm parsel ve bağımsız bölüm malikleri ile ilgili kamu kurumu temsilcilerinin sayı ve arsa payı bakımından 4/5 oy çoğunluğunun alacağı kararla Yönetim Planı kısmen veya tamamen değiştirilebilir.Parsel veBağımsız bölüm malikleri ile kamu kurumu temsilcilerinin 634 sayılı kanunun 33. Maddesi hükmü gereği yargı yoluna başvurma hakkı saklıdır. Değiştirilen yönetim planı tapu siciline kaydedilmek üzere yönetim tarafından en geç bir ay içinde ilgili kamu kuruluşuna teslim edilir.

 

TANIMLAR

MADDE 4

a- Bağımsız Bölüm:Özel mülkiyete konu olan bağımsız kullanma bölümlerinden her biri, Kapalıçarşı alanı içerisinde yer alan ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olan bölümlerbağımsız bölümolarak adlandırılır (İşyeri, dükkan v.s.). Vakıflar Genel Müdürlüğü, İst. Büyükşehir Belediyesi, tüm gayrimenkul parsel malikleri adına kayıtlı her dükkan mağaza, mahzen, depo gibi Tapu Siciline kayıtlı yerler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına sahip kişiler veya ortak maliklere de bağımsız bölüm maliki denir.

b- Eklenti:Kapalıçarşı kapsamında bulunan bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yerlere eklenti denir.

c- Ortak Yerler: Kapalıçarşı kapsamında  korunma ve ortaklaşa kullanma ya da faydalanmaya yarayan, işbu yönetim planı ile belli bir kısmı veya alanı ana yapı, parsel veya parsellere tahsis edilebilen bağımsız bölüm ve eklentileri  dışında kalan alanlar ortak yerlerdir.

 d- Kamu Alanı:  Hazinenin veya Belediyenin mülkiyetinde olan tescilli yerler ile kamu menfaatine terk edilmiş olan yerleri ifade eder.

  e- Arsa Payı:  Kapalıçarşı kapsamında bulunan bağımsız bölümün ve her parselin Tapu Müdürlüğünde kayıtlı ortak mülkiyet payına denir.

f- Tahsisli  Alan: 5711 sayılı  Kanun’la değişik 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 72. Maddesi gereğince toplu yapı kapsamındaki belli ana yapı, bağımsız bölüm veya bağımız bölümlerin  kullanım ve yararlanmasına  işbu yönetim planı ile tahsis edilmiş ortak yer ve tesisleri ifade eder.

g- İşletme Dönemi: Her yılın Ocak ayının birinci gününden başlayıp Aralık ayının otuz birinci gününün sonuna kadar geçen dönemi ifade eder.

h- İşletme Projesi: Yıl içindeki tahmini gelir ve gider tutarları ve masrafları gösteren ve her bir bağımsız bölüme düşen ödeme miktarını gösteren bütçedir.Ayrıcaişletme dönemi süresince Kapalıçarşı’nın yönetim ve işletme giderlerine ve parsellerin payına düşecek avanslara ilişkin tahmini tutarların belirlenip gösterildiği gelir-gider tablolarını ifade eder.

 

MADDE 5 – ORTAK YERLER

1–  Kapalıçarşı kapsamında bulunan (99) adet ada ve adalar içindeki parsellerde bulunan 2385 adet dükkan, 14 han, 2 adet bedesten olmak üzere toplam 2463 adet parsel olarak Tapu siciline tescil edilen yerler dışında kalan  korunma ve ortaklaşa kullanma ya da faydalanmaya yarayan, işbu yönetim planı ile belli bir kısmı veya alanında ana yapı, bağımsız bölüm veya bağımsız bölümlere tahsis edilebilen bağımsız bölüm ve eklentileri  dışında kalan alanlar ortak yerlerdir. Ortak yerler üzerinde kanunlara aykırı olarak parsel ve bağımsız bölüm maliklerinin hakları ile bağdaşmayan haklar kurulamaz. Bu yerler için kira sözleşmeleri yapılamaz.

2- Yerel yönetimlerin yasalarda tanımlı hizmet ve sorumluluklarından farklı olarak düzenlenecek olan güvenlik, bakım, onarım, temizlik birimlerine ait yerler, trafo jeneratör bölümleri, su depoları, ortak kullanıma ait bağımsız bölümlerin pis su kanalları, yollar, yangın ihbar ve söndürme sistemleri ve burada zikredilmeyen Kapalıçarşı’yı ilgilendiren ve ortak faydalanmaya tahsis edilen sistem ve hizmetler ile ilgili işletme onarım bakım giderleri tüm parsel ve bağımsız bölüm ve arsa malikleri arasında bölüştürülür. Bağımsız bölüm malikleri ortak yerler üzerindeki kullanım haklarından tamamen veya kısmen vazgeçmek suretiyle ortak masrafları ödemekten kaçınamazlar.

        3-Nitelik ve işlevleri gereği ana taşınmaz ile toplu yapının bakımı, korunması veya ondan ortaklaşa istifade edilmesine yarayan her yer, temeller ve ana duvarlar,taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş, kolon ve perde duvarlar ile taşıyıcı sistemin parçası diğer elemanlar, merdivenler, merdiven korkulukları,yangın merdivenleri, ortak çöp toplama alanları, genel giriş kapıları, ana ve ara caddeler  meydan ve avlular, ana arterlerdeki çarşıyı ilgilendiren her türlü tesisat ve bunlarla ilgili kısımlar, koridorlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, taban ve tavanlar ve bunların her türlü tesisatları, müşterek alt yapı tesisleri, elektrik tesisatları, sayaçlar ve trafolar, çevre aydınlatma, genel WC’ler, telefon ve internet için yapılmış ortak şebeke, çatılar, bacalar, yağmur olukları ve kanalizasyon bağlantı tesisatları, Kapalıçarşı’nın bağımsız bölüm ve tahsisli alanları dışında kalan yerleri ile bu yerlerde mevcut bulunan ağaç, bitki ve benzeri şeylerve burada anılmayan ancak kanun kapsamında “ ortak yer” amacı ile kullanılan her türlü yer ortak yerlerdendir.

4) Ortak yer, hangi parsel, yapı ve bağımsız bölümde bulunursa bulunsun Kapalıçarşı  bütününün ortak yeri sayılır.

5) Ortak yerlerin kullanılması, bakımı, onarım ve işletilmesi ve buralardan yararlanılması konularını ayrıntılı olarak düzenlemek üzere ayrıca yönergeler yürürlüğe konulur. Yönergeler Kapalıçarşı Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Kapalıçarşı parsel ve bağımsız bölüm malikleri kurulu tarafından oy çokluğu ile onanarak yürürlüğe girer.

 

 B- KAPALIÇARŞI YÖNETİM ORGANLARI

 

PARSEL VE BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİ KURULU (GENEL KURUL):  

MADDE 6- Kapalıçarşı’da bulunan ana gayrimenkulün en yüksek karar ve yönetim organıdır. Kapalıçarşı’da bulunan Parsel ve Bağımsız Bölüm Kurulu adadaki tüm parsel ve bağımsız bölüm maliklerinden teşekkül eder. Parsel metrekaresi ve arsa payı ne olursa olsun, her bir bağımsız bölüm maliki genel kurulun tabi üyesidir

 

a-  Kurula Katılma Ve Oy Hakkı:

 

(1)Parsel ve Bağımsız Bölüm Kurulunda arsa payına bakılmaksızın adalardaki her parsel maliki ve bağımsız bölüm maliki bir oy hakkına sahiptir.

(2) Aynı şahsın birden fazla gayrimenkulü varsa her biri için ayrı bir oy hakkı vardır. Bir bağımsız bölüm veya parselin birden fazla maliki varsa bunları içlerinden seçecekleri bir temsilci ile oy kullanılır.

(3)Bir kişi oyunu yetkili vekili eliyle kullanabilir, bu kişi oy sayısının %5 inden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez.

 

c-Toplanma ve çağrı

(1)Parsel  ve Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu iki yılda bir Aralık ayının ilk haftasında olağan toplanır.

(2) Kapalıçarşı Parsel ve Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu, Yönetim kurulunun çağrısı ile iki yılda bir toplanır. Toplantı tarihinden en az 15 (on beş) gün önceden bütün bağımsız bölüm maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya taahhütlü bir mektupla toplantıya davet edilir. Çağrıda, toplantının yer, saat ve gündemi belirtilir. İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günü geçmemelidir.

(3) Parsel ve Bağımsız bölüm malikleri kurulu toplantıları ana gayrimenkul de bu mümkün olmaz ise bu tür toplantılara elverişli bir yerde yapılır. Böyle bir yer bulunmaz ise yönetim kurulu uygun bir toplantı yerini açıkça belirler, ancak toplantının yapılacağı yerin yapılacak çağrı da gösterilmiş olması şarttır.

(4) Parsel ve Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu, bağımsız bölüm maliklerinin sayı bakımından yarısından fazlası ve taşınmaz maliki olan kamu idarelerinin katılımı ile toplanır.

d-Toplantı ve karar yeter sayısı

(1) Parsel ve Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu, maliklerin sayı bakımından yarısından fazlasının katılımı ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilir. Birinci toplantı yapılamadığı durumda ikinci toplantıda katılanların oy çokluğu ile karar alınır.

(2) Yeter sayı sağlanamadığı için ilk toplantı yapılmazsa ikinci toplantı bir hafta içinde yapılır ve toplantı yeter sayısı aranmaksızın toplantıya katılanların en fazla oyu ile karar verilir. Kat Mülkiyeti Kanununda özel haller için konulmuş bulunan toplantı ve karar yeter sayına ilişkin kurallar saklıdır.

(3) Yeterli çoğunluğun sağlanması üzerine, toplantıya katılan bağımsız bölüm maliklerinden biri toplantıyı yönetmek üzere başkan, iki kişi de kâtip üye olarak seçilerek Geçici Divan oluşturulur. Geçici Divan hazirun cetvelini inceleyerek onaylar ve toplantı tutanağı ile birlikte saklanır.

(4) Parsel ve Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu toplantılarında ancak toplantı gündeminde yazılı konular görüşülebilir. Bununla beraber, toplantıda asaleten veya vekâleten hazır bulunanların 1/20’sinin görüşülmesini isteyeceği konular da gündeme alınarak karara bağlanır.

(5) Parsel ve Bağımsız Bölüm Malikleri Kurul kararları, (1) den başlayıp sırasıyla giden sayfa numaraları taşıyan her sayfası noter mührüyle onaylı bir karar defterine yazılır. Bu konuda toplantı divana yetki verilmesi ve toplantı tutanağının toplantı divanı tarafından  imzalanması da mümkündür. Kararlara aykırı oy verenler arzu ederlerse, karşı görüşlerinin neden ve gerekçelerini de belirtmek suretiyle ayrı bir yazı ile imza ederler bu husus karar defterinde belirtilir.

(6) Parsel ve Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulunda alınan kararlar, toplantıya katılmamış olan bağımsız bölüm malikleri ile bağımsız bölümden yararlananlara da usulüne uygun olarak duyurulur veya iletilir.

(7) Karşı oy kullanmak suretiyle çoğunluk görüşüne katılmayanlar alınmış olan kararlara karşı Kapalıçarşı’nın  bulunduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak kararın iptalini ya da değiştirilmesini talep edebilirler.

(8) Parsel ve bağımsız bölüm malikleri kurulunun aldığı kararlara rıza göstermeyenler bu karar aleyhine dava açabilirler. Mahkemeden tedbir kararı alınmamış ise karar uygulanır. Kararlar bütün bağımsız bölüm malikleri ile onların külli ve cüzi Haleflerini, yönetim kurulunun denetçileri ve diğer ilgilileri bağlar. Parsel ve bağımsız bölümlerde intifa hakkı sahibi veya kiracı sıfatı ile bulunanlar ile başka bir hukuki sebebe dayanarak zilyet yahut yukarıda sayılanlara tabi olarak bağımsız bölümlerde bulunanlarda bağımsız bölüm malikleri kurulu kararına uymak ve bunların gereklerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Kararın bilinmemesi mazeret sayılmaz.

d-Kararların Bağlayıcılığı

1- Parsel ve Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu kararları toplantıya ve/veya karara katılmamış olsalar dahi o parseldeki bütün malikleri ve bağımsız bölümleri herhangi bir şekilde onlardan devir almış olanları ve bağımsız bölümlerden her ne suretle olursa olsun yararlananları bağlayıcı niteliktedir.

2-Kapalıçarşı Parsel ve Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu işbu yönetim planı uyarınca yetki ve görevli olduğu bütün konuları görüşüp karara bağlar. Karara muhalif olanlar muhalefet şerhlerini deftere düşerek imza ederler. Bu defter yönetici tarafından saklanır.

3-Parsel ve Bağımsız Malikler Genel Kurulu Kararları; bütün parsel ve bağımsız bölüm malikleri ile külli ve cüzi haleflerini, yönetim kurulunun denetçileri ve diğer ilgililerini de bağlar. Parsel ve Bağımsız bölümlerde intifa hakkı sahibi veya kiracı sıfatı ile bulunanlar ile başka bir hukuki sebebe dayanarak zilyet yahut yukarıda sayılanlara tabi olarak bağımsız bölümlerde bulunanlar da parsel ve Bağımsız bölüm malikleri kurulu kararına uymak ve bunların gereklerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

4-Parsel ve Bağımsız bölüm maliklerinin toplantıya katılamamış, aleyhte oy kullanılmış yahut başka biçimde karara karşı çıkmış olması onlara bağımsız bölüm malikleri kurulunun usulüne uygun olarak almış oldukları kararlara uymama hakkını vermez.

Parsel ve Bağımsız bölüm Malikleri Kurul Kararları için mahkemeden ihtiyati tedbir kararı alınmadıkça uygulanır.

 

 

KAPALIÇARŞI PARSEL VE BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİ YÖNETİM KURULU

 

MADDE 7 –

(1)Kapalıçarşı Genel Kurul olağan toplantısında aralarından dokuz  (9) kişi seçer ve yönetim kurulu oluşur. Ayrıca 4 kamu olmak üzere (İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Belediyesi, Vakıflar Bölge Müdürlüğü) 1’er üye ile temsil edilir.

Seçilen üyeler arasından bir üye yönetim kurulu başkanı,bir üye başkan yardımcısı, bir üye sayman olarak görevlendirilir.

Yönetim Kurulu Kapalıçarşı’nın yönetimi ile görevli ve bu konuda yetkilidir. Kapalıçarşı Yönetici ve yardımcısı 2 yıl için Kapalıçarşı Yönetim Kurulu tarafından seçilir.

(2) Aynı şekilde ve sayıda yönetim kurulunun yedek üyeleri belirlenir.

(3) Görevi sona eren üyeler tekrar seçilebilir.

(4) Kapalıçarşı Yönetim Kurulu, kararlarını oy çokluğu ile alır. (5) Seçilmiş yönetim kurulu üyelerinin görev süresi iki (2)yıl olup görev sürelerini tamamlamadan herhangi bir şekilde üyeliğin sona ermesi durumunda, kalan süreler sırasına göre yedek üyelerce tamamlanır.

(6) Yönetim Kurulu üyeliği, üyelerin temsil ettikleri kurum ve kuruluşlardaki görevlerini sürdürmelerine engel teşkil etmez.

(7) Yönetim Kurulu üyeleri ilgili gizlilik taşıyan bilgileri ve bu Kanunun uygulanması sırasında öğrendikleri çalışma alanlarındaki sırları, görevlerinden ayrılmış olsalar bile ifşa edemezler, kendilerinin veya başkalarının menfaatine kullanamazlar.

(8) Yönetim Kurulu üyeleri, kendileri, eşleri ve ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımlarını doğrudan ilgilendiren konular ile sahibi ya da ortağı oldukları ticarî işletmelere ilişkin toplantıya ve oylamaya katılamaz.

(9) Yönetim Kurulu, başkanın daveti üzerine üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile her ay en az bir kere toplanır. Yönetim kurulu toplantılarına başkanın yokluğunda başkan vekili başkanlık eder.

(10) Yönetici ortak alanların bakımı için düzenlenen gelir ve giderlerin hesabını yılda iki kere altışar aylık olarak verir. Yılın son altı ayına ait hesap, Ocak ayının ilk yarısında hazırlanır ve Denetçinin raporu alındıktan sonra en geç şubatın ilk haftası içinde ilgililere dağıtılır. Yılın ilk ayına ait hesap Temmuzun ilk haftasında hazırlanır.

(11)Kapalıçarşı yönetim kurulu, bu yönetim planı kapsamında yer alan yetkileri kullanmakla görevlidir. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu, bu hak ve yetkileri kullanmaya, bu hak ve yetkilerin kapsamına giren tüm önlemleri almaya, tasarrufları icraya, harcamaları yapmaya, giderler için avans tutarlarını belirlemek de dâhil olmak üzere parsel ve bağımsız bölüm maliklerinin giderlere katılım paylarını tespit ve bağımsız bölümlerle ortak yerlerin kullanılmasına ilişkin kuralları uygulamaya, bu konularla ilgili olarak gereken alt düzenlemeleri yapmaya, dolayısıyla Kapalıçarşı yönetim görev ve hizmetlerinin gerektirdiği hak ve yetkileri, Yönetim Planı ile belirlenen kural ve esaslara uyarak takdir yetkisini hakkaniyet çerçevesinde kullanmaya ve kullandırmaya mezun ve yetkilidir. Bu sebeple;

 1. a) Yıllık çalışma programını, stratejik planı kabul etmek,
 2. b) Genel Kurul’da onaylanan işletme projesine uygun olarak her yıl Aralık ayı içinde yıllık bütçeyi görüşerek, onaylamak,
 3. c) Bir önceki yıllara ait kesin hesabı her yıl Genel Kurul’a ibraya sunmak

ç) İdari yaptırımlarla ilgili karar vermek,

 1. d) Taşınır ve taşınmaz kiralanması ile hizmet alımına karar vermek,
 2. e) Yıllık faaliyet raporunu parsel ve bağımsız bölüm maliklerine sunmak,
 3. f) Bağış ve hibeleri kabul etmek,
 4. g) Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkını ve çalışan daimi ve geçici personelin ücretlerini tespit etmek,
 5. h) Kapalıçarşı kapsamındaki bağımsız bölümler ile ortak yer ve şeylerin amaçlarına uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı, işletilmesi ve onarımı için gerekli tüm önlemlerin alınması ve bu önlemlerin gerektirdiği her türlü iş ve işlemlerle ilgili sözleşmeleri yapmak,
 6. i) Kapalıçarşı tümünü ilgilendiren konularda üçüncü kişiler ve resmi makamlarla ilişki kurmak, başvurmak üçüncü kişilere karşı yasal girişimlerde bulunmak yasal olarak yetkili olduğu konularda dava ve takip yapmak bağımsız bölümleri ilgilendiren hususlarda tebligat yapmak, tebligatı kabul etmek,
 7. j) Parsel ve bağımsız bölüm malikleri ile diğer ilgili kişilerin ortak yerler ve şeylerin kullanılmasından doğan borç ve yükümlülüklerine veya kendi bağımsız bölümlerinin kullanılması hakkındaki sınırlama ve kayıtlarına aykırı davranışlarını ve bu konuda Kanunla veya işbu işletme planı ile belirlenen bütün tedbirleri almak, uygulamaları yapmak, bu tür aykırılıkları tespit etmek üzere gereken gözetim ve denetim işlerini görmek,
 8. k) Kapalıçarşı Yönetim Kurulu kararlarının iptaline ilişkin olarak veya görevleri kapsamındaki diğer işler nedeniyle bağımsız bölüm malikleri veya üçüncü şahıslar tarafından açılan davalarda,  bağımsız bölüm  maliklerini temsil etmek, bu konularla ilgili olarak vekil tayin etmek,
 9. l) Noterlikçe onaylı karar defteri, gelir gider defteri, onaylanması zorunlu olmayan ortaklar defteri ve demirbaş eşya defteri kayıtlarını tutmak,
 10. m) Yönetim Kurulu, ihtar ve tebligatın özetini tarihlerini ve bütün giderleri kayıt tarih ve sıra ile yazmaya, gerekirse başka gider belge ve bilgilerini bir dosyada saklamak,
 11. n) Burada sözü edilen defterleri, her takvim yılının bitmesinden başlayarak bir ay içerisinde notere kapattırmak,
 12. o) Gider belgelerini ve tüm yazışma evraklarını düzenli bir şekilde dosyalamak,
 13. p) Kapalıçarşı’nın genel güvenliğinin sağlanması için Kapalıçarşı ve çevresinde her türlü önlemleri almak,
 14. r) Ortak alanlarda yapılacak her çeşit iç düzenleme, dekorasyon teknik donanım onarım ve değişikliklere uyulması mecburi Teknik Şartname ile işbu işletme planı çerçevesinde Kapalıçarşı kullanımı ile ilgili emredici esasları belirten iç yönergeleri hazırlamak,
 15. s) Kapalıçarşı Yönetim Kurulu, bağımsız bölüm maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur. Önceki döneme ilişkin toplanan gelir ve yapılan masrafların hesabını vererek, kendisinin ibrasını sağlamadan işi bırakamaz veya istifa edemez,
 16. t) Kapalıçarşı hizmetlerinin sürdürülmesi için gereken durumlarda ihale yapılması, işçilerin işe alınması ve bunlarla hizmet sözleşmelerinin yapılması, sözleşmelerin tadil veya yenilenmesi, feshi, gerekli ihbar veya ihtarların yapılması, iş koşulları ile sürelerinin düzenlenmesi, icra takibi yapılması veya dava açılması, işçiler tarafından açılan takip ve davalarda kat maliklerini temsilen hazır bulunulması, ücret ve tazminatların ödenmesi, makbuz ve ibra alınması hususlarında bağımsız bölüm maliklerinin ek bir kararına gerek olmaksızın yetkilidir.
 17. u) Yönetim ile ilgili işlerin yapılması için toplanan paraları muhafaza etmek üzere ulusal bankalardan biri nezdinde, yönetim hesabı olduğunu da belirtmek suretiyle hesap açmak, günlük harcamalar için elde bulundurulması zorunlu para dışındaki nakdi banka hesabına yatırmak, Denetçilerin inceleme ve denetleme iş ve işlemlerini kolaylaştırmak onlara gereken bilgileri vermek, hesapları ve kayıtları incelemelerine imkan sağlamak, Görev dönemi sonunda dönemle ilgili gelirler ve giderlere ilişkin hesap durumunu gösteren bir bilanço ve bir faaliyet raporu hazırlamak ve bunu müteakip dönemde gerçekleşmesi muhtemel giderler ve gelirler göz önünde tutularak hazırlanmış işletme projesi önerisi ile birlikte yukarıdaki maddeler çerçevesinde ilgili kurullara sunmak, işlerini yapar.

Kapalıçarşı için düzenlenecek işletme projeleri Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır.

Bu işletme projesinde;

 • Bir yıllık tahmini gider tutarı,
 • Ortak giderlerden her  bağımsız bölüm ve parsel malikine düşebilecek muhtemel miktarı,
 • Tahmini ve muhtemel giderleri karşılamak üzere her parsel ve bağımsız bölüm malikinin vermesi gereken avans tutarı ile bu avansların ödeme şekli ve zamanları ayrıntısı,

(d) İşletme projesinde öngörülen meblağı aşan ek avans talepleri, Kapalıçarşı Yönetim Kurulunca karara bağlanarak gereken  tahsilâtın gecikmeksizin yapılması,

(e) İşletme projesi parsel ve bağımsız bölüm maliklerinden hazır olanlara imza karşılığında, diğerlerine de taahhütlü mektupla bildirilmesi,

(f) Parsel ve bağımsız bölüm malikleri bildirimden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde projeye itiraz edebilirler. İtirazlar Kapalıçarşı Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve proje hakkında bir karar verilir. Kurul gerekli görürse, yeni bir işletme projesi hazırlanmasına

(g) Kesinleşen işletme projeleri İcra ve İflas Kanununun 68. maddesinde sayılan belgelerdendir.

 

MADDE 8- Yönetim kurulunda görevli üyelere ödenecek ücret Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

MADDE 9-   Yönetim kurulu mevzuatta yer alan emredici hükümlere aykırı olmamak kaydıyla, işbu yönetim planı ile ana taşınmazın yönetimi ve kullanımı ile ilgili her kararı almaya yetkilidir. Bu kararlar Ana gayrimenkulde uygun biçimde ilan edilir ve parsel ve bağımsız bölüm maliklerine gönderilir.

Bütün parsel ve bağımsız bölüm malikleri yahut bu bölümlerden kiracı veya başka bir şekilde yararlananlar Yönetim Kurulu kararlarına uymakla yükümlüdürler.

 

MADDE 10– Yönetim kurulu özellikle her yıl;

 • Ana taşınmazın bir yıllık yönetimine ilişkin tahmini gelir ve gider tutarlarını
 • Bu giderlerden bütün Kapalıçarşı’yı ilgilendiren giderler göz önünde tutulmak suretiyle, her bağımsız bölüm ve parsel malikine düşecek tahmini miktarı,
 • Tahmini giderlerle ilgili muhtemel giderleri karşılamak üzere her bağımsız bölüm ve parsel malikinin ödemesi gereken avans miktarını gösteren bir işletme projesi hazırlayarak bunu ekim ayı içinde parsel ve bağımsız bölüm maliklerine ve bu bölümlerden fiilen yararlananlara imzaları karşılığı yahutta taahhütlü mektupla bildirir.

 

KAPALIÇARŞI PARSEL VE BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLER DENETİM KURULU

 

MADDE 11 – Ana gayrimenkul Genel Kurul olağan toplantıda, yönetim kurulu hesaplarının denetlenmesi için içlerinden sayı ve arsa payı çoğunluğu ile üç (3) asil, üç (3)  yedek olmak üzere denetim kurulu seçilir. Denetim Kurulu üyeleri kendi aralarında Başkan ve yardımcı seçerler.

 

Denetim kurulu daha sık denetleme yapılmasını gerektiren durumlar hariç olmak üzere her yıl bir hesap denetlemesi yapar. Bu denetlemelerde, sözleşme ile görevlendirilmiş profesyonel gerçek veya tüzel kişilerinden kendi sorumluluğu saklı kalmak üzere yararlanabilirler. Denetim kurulu hesap denetim sonuçlarının ve yönetim tarzına ilişkin düşüncelerini içeren raporunu her yıl raporu Bağımsız Bölümlerine ulaştırılmasını sağlayacak biçimde sunar. Denetim kurulu üyelerince görevlendiren profesyonel denetçiye ödenecek ücret miktar ve şartları Yönetim Kurulunca tespit edilir. Denetçiler yıllık raporlarını, alacakları kararları ve gerekli gördükleri diğer hususları her sahifesi numaralı ve noterlik mührü ile onanmış bir deftere, altına tarihini koyup imzalayarak kaydederler.

MADDE 12- Denetçi veya denetçilerin başlıca görevleri şunlardır;

 1. a) Kapalıçarşı’nın hesaplarını incelemek. Kapalıçarşı Yönetim Kurulunun işlem ve  belgelerini denetlemek,
 2. b) Düzenleyeceği denetim raporunu parsel ve bağımsız bölüm maliklerine vermek veya taahhütlü mektupla göndermek,
 3. c) Kapalıçarşı’nın yönetim ve işletilmesi konusunda düşünce, tavsiye ve temennilerini bildirmek,
 4. d) Kapalıçarşı denetçisi hesap denetim sonuçlarının ve yönetim tarzına ilişkin düşüncelerini içeren ayrıntılı raporunu, yılda bir defa olmak üzere Yönetim Kuruluna iletir. Yönetim Kurulu da, ilgili raporun parsel ve bağımsız bölüm maliklerine ulaştırılmasını sağlar. Görevlendiren profesyonel denetçiye ödenecek ücret Yönetim Kurulunca belli edilir.

 

 C-PARSEL VE BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

 

MADDE 13-Aşağıda sayılan sınır ve yasaklara uymak koşulu ile parsel ve bağımsız bölüm malikleri bağımsız bölümü dilediği gibi kullanma, başkasına kiraya verme haklarına sahiptir.

 

a-Her Bağımsız bölüm maliki 634 sayılı kanun ve işbu Yönetim Planı Yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla yasaların maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler. Yönetim planının hükümleri parsel ve bağımsız bölüm kiracılarına veya bu bölüm üzerinde intifa hakkı sahibi olanlara veya herhangi bir şekilde bu bölümlerden daimi olarak yararlananlara uygulanır.

 

b- Bağımsız bölüm maliki ana yapıya zarar verecek basit onarım, tesis ve değişiklik yapamaz, tavan taban veya duvar ile bir birine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde bu bölüm maliklerinin ortak rızası ve ilgili kurum onayları alınmak şartı ile onarım tesis ve değişiklik yapılabilir.

 

c- Parsel ve bağımsız bölümlerdeki yapının dış cephe üzerinde herhangi bir değişiklik veya ilave yapılması yasaktır. Gerek pencerelerde gerekse dış cephe üzerinde flama, tanıtıcı bayrak, pankart, tabela, levha ve benzerlerinin bulundurulması yasaktır.

 

d-Kapalıçarşı yılın 12 ayında kesintisiz biçimde açık kalır. Genel tatil günlerinde Kapalıçarşı’nın hangi sınırları içinde kapalı tutulacağı yönetim kurulunca belirlenir. Sabah açılış ve akşam kapanış saatleri yönetim kurulunca hazırlanan bir iç yönergede yer alır. Bu yönergede, temizlik, onarım, mal teslimi, servis, vitrin hazırlama, dekorasyon vs. gibi maksatlarla giriş çıkışların hangi gün ve saatlerde nasıl yapılacağı da ayrıca gösterilir.

 

e-Ana gayrimenkul de düzen bakım, inzibat ve iç güvenliği sağlamak yangın felaketleri su baskını ve bu gibi durumlarda haber vermek, işbu yönetim planına ve yönetim kurulu karar ve iç yönergeye aykırı davranış ve engellemelere bertaraf etmek gibi amaçlarla bir müdür ve yardımcısının yönetiminde gereğinde bir merkez birimi ve görülen hizmete veya hizmetin görüldüğü alana bir güvenlik bakım ve koruma örgütü (gereğinde profesyonel yönetim bünyesinde) kurulur.

 

f- Parsel ve bağımsız bölüm malikleri, yangın merdiveni acil çıkış kapıları vs. ve Kapalıçarşı’da bulunanların güvenliği açısından hayati önem taşıyan mekanlara giriş çıkışı engelleyerek veya o mekanlarda seyretmeyi zorlaştıracak her türlü davranıştan kesinlikle kaçınmak zorundadır. Aksine hareket halinde engelleyici davranış ve durumlar güvenlik örgütünce bertaraf edileceğini kabul ederler. Parsel ve bağımsız bölümlerde ortak yerlerde, eklentilerde, yanıcı patlayıcı sızıcı, vb. tehlikeli maddeler bulundurmak yasaktır.

 

g- İşbu yönetim planına ve yönetim kurulunun alacağı kararlara ve düzenleyici iç yönergelere aykırı hareket eden bağımsız bölüm malikinden bağımsız bölüm üzerinde intifa hakkı gibi sınırlı ayni hak sahibi veya kiracı sıfatı ile hak sahibi olanlardan yahut herhangi bir sebeple bağımsız bölümlerden sürekli biçimde yararlananlar her ihlal için yönetim kurulunca takvim yılı başından belirlenen miktar para cezai şart olarak tahsil edilir. Gerek inşaat gerekse değişiklik veya onarım aşamasında yönetim kurulundan izin alınması ve biten tesisat veya inşaatın yönetim kurulunca onaylanması şarttır.

h- Kapalıçarşı’nın bütün dükkan kahvehane ve tesisleri ile bir bütün olarak açılmasında ve kullanıma açık tutulmasında büyük yarar olduğundan makul ve haklı bir sebep olmaksızın herhangi bir bağımsız bölümün Kapalıçarşı’nın açık olduğu saatlerde kapalı tutulması haklı bir mazeret dışında yasaktır.

 

ı- Bu maddede sözü edilen yönetim planında belirtilen kullanım amaçlarına uymayan, bağımsız bölüm malikine yönetim kurulu yazılı bir uyarıda bulunarak durumu en geç bir hafta içerisinde uygun hale getirilmesini ister. Bir haftalık süre sonunda durumu düzeltmeyen ilgili parsel ve bağımsız bölüm malikine yönetim kurulunca ikinci bir uyarı yazısı gönderilir.Yönetim Kurulu tarafından uyarı yapılan iş ve işlemlerin bir hafta içerisinde uygun hale getirilmediği tutanakla tespit edilmesi halinde, üçüncü uyarıya ihtiyaç duyulmadan cezai şart uygulanır.

 

i-Her parsel ve bağımsız bölüm maliki kendisinin malik olduğu mekanın sınırları dışına taşan davranışlardan kaçınmak mecburiyetindedir. Özellikle dükkan, mağaza önünü eşya koyarak umuma mahsus geçit, koridor, sokak ve alanları kısmen bile olsa işgal etmesi kesinlikle yasaktır.

 

j-Parsel ve bağımsız bölüm malikleri, Kapalıçarşı’nın halka açık saatler içinde bağımsız bölümlerini teknik Şartnamede ve tasarım ve dekorasyon el kitabında öngörülen normlara ve yönetim kurulu kararı ile belli edecek ilkelere göre sürekli olarak aydınlatmak zorundadır.

 

k-Yoğun biçimde müşteri ve ziyaretçi giriş çıkışının olduğu ve yoğun giriş çıkışın özendirilmesi gereken Kapalıçarşı yönetim ve kullanımla ilgili ilkeler, müşterilerin gereksiz engellerle karşılaşmadan en rahat biçimde Kapalıçarşı’da dolaşmalarına sağlayacak ve tercihlerini diledikleri tarzda kullanmalarını kolaylaştıracak bir nitelik taşımalıdır.

 

l- Parsel ve bağımsız bölüm malikleri veya o bölümlerden her ne nedenle olursa olsun yararlananlar, diğer parsel ve bağımsız bölümlerde meydana gelebilecek bir arızanın giderilebilmesi  için parsel ve bağımsız bölümlerine girilmesinin zorunlu olduğu hallerde, gerekli izni vermeye ve müsamahayı göstermeye mecburdurlar. Bununla birlikte yapılan işlemler nedeniyle işleme katlanan bağımsız bölümde  bir zarar meydana gelmiş ise; zararlar lehine işlem yapılan parsel ve bağımsız bölüm maliki tarafından ödenir.

 

m- Her parsel ve bağımsız bölüm maliki; her ne nedenle olursa olsun  Kapalıçarşı’daki, parsel ve bağımsız bölümlere veya ortak yerlere vereceği zararlardan şahsen sorumludur.

 

n- Parsel ve bağımsız bölüm malikleri, ivedi hallerde Kapalıçarşı Yönetim Kurulunun isteyeceği ek ödemeleri de yapmak zorundadırlar. Bağımsız bölüm malikleri ile bağımsız bölümden herhangi bir şekilde faydalananlar ve kiracılar bağımsız bölüm maliki ile birlikte borç ve yükümlülüklerin yerine getirilmesinde müteselsilen sorumludurlar.

 

o- Parsel ve bağımsız bölüm malikleri yönetim planına bağlı bağımsız bölüm listesinde gösterilen yerlerin kullanım amacı dışında kullanılmasının istemeleri halinde yönetimden onay almak zorundadırlar. Ancak bağımsız bölümlerde imalathane veya atölyeler açılması ya da mesken olarak kullanılması yasaktır.

 

 

 

D-BAĞIMSIZ BÖLÜMLER, EKLENTİLER VE ORTAK YERLERİN KULLANIMINA İLİŞKİN İLKELER

MADDE 14 –

Başta kat maliklerinin yükümlülüklerini düzenleyen hükümler olmak üzere yönetim planının ilgili hükümleri, bağımsız bölüm kiracılarına, bu bölümler üzerine intifa hakkı sahibi olanlara veya bu bölümlerden herhangi bir surette sürekli olarak yararlananlara da uygulanır. Söz konusu yükümlülüklere aykırı davranış halinde Bağımsız Bölüm Maliki, ilgili kiracı intifa hakkı sahibi vs. ile birlikte müteselsil olarak sorumludur.

 

MADDE 15-

a– Parsel ve Bağımsız Bölüm Maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça ana gayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz.

Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun ana yapıya veya bağımsız bir bölümü veya bölümlere zarara verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya ana yapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun yönetimce tespit edilmiş olması halinde bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda bağımsız bölüm maliklerinin rızası aranmaz. Bağımsız bölüm maliki kendi bağımsız bölümünde ana yapıya zarar verecek onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Tavan, taban veya duvar ile bir birine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile ana yapıya zarar vermeyecek basit onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir.

b –Parsel ve Bağımsız bölüm ve eklentilerinde siyasi amaçlı toplantı ve gösteri düzenlenemez.

 

MADDE 16 –Bağımsız bölümlerde yapının orijinal mimari görünümünü etkilesin ve ya etkilemesin dış cephe üzerinde herhangi bir değişiklik veya ilave yapılması gerek pencereler gerekse dış cephe üzerine konacak tabela,  levha ve benzerlerinin yönetimin belirlediği ölçülere göre kırılan dış camların dahi yerine orijinal camların takılması zorunludur. Ortak anten tesisatı dışında bağımsız bölümlere ayrıca anten takılamaz.

Yönetimin izni olmaksızın, bağımsız bölümlerde kapalı devre veya genel yayın amaçlı radyo, telsiz veya TV yayın sistemlerinin kurulması yasaktır.

 

MADDE 17- Parsel veBağımsız bölüm malikleri, Yangın merdiveni acil çıkış kapıları vs. ana gayrimenkulün ve ana gayrimenkulde bulunanların güvenliği açısından hayati önem taşıyan mekânlara giriş çıkışı engelleyerek veya o mekânlarda seyretmeyi zorlaştıracak her türlü davranıştan kesinlikle kaçınmak zorundadır. Aksine hareket halinde engelleyici davranış ve durumlar güvenlik birimi/birimlerince bertaraf edileceği gibi buna sebep olanlardan işbu yönetim Planında öngörülen ceza iki misli olarak alınır.

Parsel ve Bağımsız bölümlerde eklentilerinde ortak yerlerde yanıcı patlayıcı sızıcı, vs. tehlikeli maddeler bulundurmak yasaktır.

İnşaat onarım gibi meşru ve zorunlu durumlarda bu durumda sınırlı kalmak üzere bu tip maddeler yönetim kurulundan izin alınarak ve özenle denetim ve koruma altında tutarak zarar ve ziyanın tazmini koşulunu içeren taahhütname verilmesi şartıyla alınan yerlerde bulundurulabilir.

 

MADDE 18- Kapalıçarşı’nın bütün dükkân Lokal ve tesisleri ile bir bütün olarak açılmasında ve kullanıma açık tutulmasında büyük yarar olduğundan,

Makul ve haklı bir sebep olmaksızın herhangi bir bağımsız bölümün Kapalıçarşı’nın açık olduğu saatlerde kapalı tutulması yasaktır.

 

MADDE 19- Her parsel ve bağımsız bölüm maliki kendisine tahsis edilen mekânın sınırları dışına taşan davranışlardan kaçınmak mecburiyetindedir.

Özellikle dükkân ve mağaza önüne eşya koyarak umuma mahsus geçit koridor ve galeri ve alanları kısmen bile olsa işgal etmek yasaktır.

 

MADDE 20- Parsel veBağımsız bölüm malikleri, Kapalıçarşı’nın halka açık saatler içinde bağımsız bölümlerini Teknik Şartnamede öngörülen normlara ve yönetim kurulu kararı ile belli edecek ilkelere göre sürekli olarak aydınlatmak zorundadır.

Açılış merasimi gibi özel gün ve durumlarda aydınlatma yükümlülüğü yukarıda belirtilen saatlerin ötesine taşabilir.

 

 

MADDE 21- Kapalıçarşı’daki parsel ve bağımsız bölümlere mal teslimi yahut bu bölümlerden dışarı mal sevkiyatının hangi saatler içinde hangi yolu takip ederek ve hangi vasıtalarla yapılacağı yönetim kurulunca kararlaştırılır.

 

MADDE 22- Kapalıçarşı Yönetiminin gelirleri şunlardır:

 1. Yönetim kurulu tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler,
 2. Kapalıçarşı Yönetimince ifa edilen özel güvenlik, temizlik, ortak alanların aydınlatılması, ısınma gibi her türlü hizmetlerin finansmanı için her yıl Yönetim Kurulunca belirlenecek genel gider payları,
 3. Kira ve faiz gelirleri,
 4. Bağışlar,
 5. Gönüllü harcamalara katılma payları,
 6. Cezai tahsilatlar,
 7. Diğer gelirler.

MADDE 23 – Kapalıçarşı Yönetiminin Giderleri şunlardır;

 1. Kapalıçarşı genel hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler,
 2. Personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler,
 3. Hizmet karşılığı ödemeler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler,
 4. Hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler,
 5. Faizler, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta, vergi, harç, dava ve icra giderleri,
 6. Kamusal, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve koruma amaçlı diğer proje giderleri,
 7. Temsil, tören ve ağırlama ile tanıtım, şenlik, festival ve eğlence gibi her türlü kültürel ve turizm etkinlik giderleri,
 8. Yönetim Planında belirtilen amaç ve görevler ile faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için her türlü hizmet satın alımlarına ait giderler,
 9. Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri,
 10. Diğer giderler.

(k)  Parsel ve bağımsız bölüm malikleri, personel giderlerine ve ortak giderlere kullanım m2 si ve konumu oranında katılırlar. Söz konusu işleme ilişkin “konum cetveli”, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak parsel ve bağımsız bölüm maliklerine ilanen bildirilir.

(l)    Kapalıçarşı’nın giriş çıkış yolları ve duvarları, çatı aydınlıkları ve camekanlar, genel giriş antreleri ve holleri asansörler, merdivenler, merdiven sahanlıkları, merdiven korkulukları, yürüyen merdivenler, elektrik ısıtma soğutma havalandırma tesisatları, mağaza ve bölümlerin televizyon uydu antenleri, yangın ihbar yangın söndürme kapalı devre güvenlik tesisatları, ortak aydınlatma tesisleri, koruma ve güvenlik örgüt odası, trafo dairesi, açık otoparklar ve burada sayılmamış olan bütün diğer bakım, onarım, güvenlik, temizlik, reklam ve yönetim giderleri ortak veya genel giderleri oluşturur.

(m) Kapalıçarşı kapsamında olup, bütünü ile bu kapsamdaki bağımsız bölümlerin ortak kullanma ve faydalanmasına tahsis edilmiş bulunan parsellerin malik hanesine tahsis edildikleri Kapalı çarşı kapsamındaki diğer parsellerin ada, parsel, blok ve bağımsız bölüm numaraları gösterilmek suretiyle tapu siciline kaydedilir. Ve bu suretle tahsis edildikleri parsellerde bulunan bağımsız bölümlerin ortak yeri olur.

(n)  Parsel ve bağımsız bölüm maliklerinin payına düşecek olan ortak gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından bağımsız bölümlerde kiracı olarak veya başka bir nedenle devamlı olarak yararlananlar da bağımsız bölüm malikiyle birlikte müştereken ve müteselsilen  sorumludurlar. Bu nedenle Kapalıçarşı Yönetim Kurulu, parsel ve bağımsız bölüm malikine düşen ortak gider ve avans payını doğrudan doğruya bağımsız bölümlerden sürekli olarak yararlananlardan da tahsil eder. İstifade hakkı sahibinin sorumluluğu ve ödemekle yükümlü olduğu miktar, istifade ettiği bağımsız bölümü için ödeyeceği meblağ ile sınırlıdır. Bu şekilde yapılan ödemeler istifade hakkı sahibine, parsel ve bağımsız bölüm malikine yapacağı ödemelerden bu meblağın düşülmesi hakkını verir. Bağımsız bölümlerden ( kiracı olarak ve bir başka nedenle) üçüncü kişilerce yararlanılıyor olması, parsel ve bağımsız bölüm malikinin ortak gider ve avans payını ödeme zorunluluk ve sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

 

MADDE 24- Ortak giderler, Parsel ve bağımsız bölüm maliklerinin kullanım m2 sine bölünerek hesap edilir.

 

 

 

MADDE 25 –

(1)        Ortak gider ve avans payını Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ödeme süresi içinde ödemeyen bağımsız bölüm maliki, ödemede geciktiği süreler için yönetim kurulunun belirlediği miktarda gecikme tazminatı ödemek zorundadır. Ortak gider ve avans payını ödemeyen bağımsız bölüm malikine, diğer yaptırımların yanı sıra; Kapalıçarşı Yönetim Kurulu kararı ile borcunu ödeyinceye kadar  zorunlu olmayan  ortak yer, tesis ve hizmetlerden yararlanılmasının durdurulması yaptırımı da uygulanabilir.

(2)        Kapalıçarşı Yönetim Kurulu ortak gider ve avans payını ödemede bir aydan fazla geciken parsel ve bağımsız bölüm malikine karşı bu Yönetim Planına, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa ve genel hükümlere göre dava açmak ve/veya icra takibinde bulunmakla yükümlüdür.

(3)        Parsel ve bağımsız bölüm maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden kira sözleşmesine veya başkaca bir nedene dayanarak yararlanan kimse Kat Mülkiyeti Kanununda ve bu Yönetim Planında öngörülüp sayılan borç ve yükümlülüklerine uygun hareket etmemesinden zarar gören veya rahatsız olan bağımsız bölüm maliki, Kapalıçarşı’nın bulunduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini ve rahatsız edici duruma son verilmesini isteyebilir. Parsel ve bağımsız bölüm maliki, davanın yönetim tarafından da açılmasını isteyebilir.

 

MADDE 26 –  Binanın giriş çıkış yolları ve duvarları, çatı aydınlıkları ve camekanlar, genel giriş kapıları, asansörler, elektrik ısıtma soğutma havalandırma tesisatları ve bütün bu tesisatları mağaza ve bölümlerin televizyon uydu antenleri, yangın ihbar yangın söndürme kapalı devre güvenlik tesisatları ortak aydınlatma tesisleri koruma ve güvenlik örgüt odası trafo dairesi açık otoparklar ve burada sayılmamış olan bütün diğer bakım, onarım, güvenlik, temizlik, reklam ve yönetim giderleri ortak genel giderleri oluşturur.

Toplu yapı kapsamında olup, bütünü ile bu kapsamdaki bağımsız bölümlerin ortak kullanma ve faydalanmasına tahsis edilmiş bulunan parsellerin malik hanesine; tahsis edildikleri toplu yapı kapsamındaki diğer parsellerin ada, parsel, blok ve bağımsız bölüm numaraları gösterilmek suretiyle tapu siciline kaydedilir. Ve bu suretle tahsis edildikleri parsellerde bulunan bağımsız bölümlerin ortak yeri olur.

 

MADDE 27- Çabuk yemek verme amacına yönelik (FastFood) dükkan hacimleri, ortak(genel) tesisattan ayrılarak özel ısıtma veya soğutma tesisatı kuramazlar ve bu sebeple söz konusu grupların giderlerine iştirakten kaçınamazlar.

 

MADDE 28- Ortak yerlerde ani ve olağanüstü ortaya çıkan ve bu nedenle ivedi ve zorunlu olarak giderilmesi gereken hasar ve bozukluklar benzeri durumlarda, Yönetim Kurulu onarım avansı ve sair adlarla ek ödeme yapılmasına karar verir.

 

MADDE 29- İşbu yönetim planında yer alan herhangi bir hükmün herhangi bir sebepten ötürü hükümsüz kalması diğer hükümlerin geçerliğini etkilemez.

 

MADDE 30- Kat mülkiyet kanununda veya işbu yönetim planında farklı bir hüküm bulunmadıkça Yönetim kurulunca parsel ve bağımsız bölüm maliklerine yapılacak tebligatlar tebligat kanununun hükümlerine göre yapılır.

 

MADDE 31- Bu yönetim planında hükmü bulunmayan hallerde; ana gayrimenkulün yönetimindeki anlaşmazlıkların çözümlenmesi için 6306 sayılı yasa ile 5366 sayılı yasaya eklenen 15.madde ile 634 sayılı kanunun 12. maddesinin emredici hükümleri saklı kalmak üzere, işbu “yönetim planına” göre yönetilir. Yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde; 634 sayılı Kat mülkiyeti kanunun ve 5711 sayılı kanun ile değişik 2983 sayılı kanun ile 4721 sayılı Medeni Kanunun hükümleri ve ilgili yasalar uygulanır.

Kat mülkiyeti Kanunu’nda anlaşmazlık konusuyla ilgili hüküm yoksa hakkaniyet kuralları ve Kat Malikleri Kurulu’nun emsal kararları uygulanır.

 

MADDE 32-

(1) Ortak yerler ve tesislerin kullanılması, bakımı, onarımı ve işletilmesi ile ortak yerlerine yararlanılması konularında; ilgililerin hak ve yükümlülüklerini daha ayrıntılı olarak düzenlenmek üzere Kapalıçarşı Yönetim Kurulu tarafından yönergeler hazırlanır. Yönergeler Kapalıçarşı Genel Kurulunun “oy çokluğu” ile onaylanarak, yürürlüğe girer.

 

(2) Yönergelerin hükümleri işbu yönetim planının ayrılmaz parçası sayılır ve ilgililer ve halefleri için yönetim planı gibi bağlayıcı niteliktedir.

 

MADDE 33- Kapalıçarşı Yönetim Kurulu tarafından saptanan yerler dışındaki hiçbir yerde (geçicide olsa) araç park edilemez. Toplu yapıya mal ve eşya getiren araçların hangi saatlerde ve hangi alanlarda park etmek suretiyle yükleme boşaltma yapabilecekleri yine Kapalıçarşı Yönetim Kurulu tarafından saptanır.

 

MADDE 34- Ortak yerlerdeki arızaların acil onarımı için Kapalıçarşı Yönetim Kurulu ile işletme şirketlerinin yeni bir yetki almasına gerek yoktur.

 

MADDE 35-  Parsel ve Bağımsız bölüm malikleri, mirasçısının veya yararlanma hakkı sahibinin ad ve soyadları ile iletişim bilgilerini en geç 15 gün içerisinde yönetim kuruluna bildirmeye mecburdurlar.

 

MADDE 36- İşyeri hekimi, sağlık memuru ve hemşire ve müşterilere sağlık hizmetleri vermek üzere Sağlık Hizmetleri kadrosunda veya anlaşmalı sağlık kurumu bünyesinde en az 1 doktor bulunacaktır.

 

E-GEÇİCİ HÜKÜMLER

 

GEÇİCİ MADDE 1- Bu yönetim planı ve eklerine göre oluşturulacak yönetim kurulu işletme projesinin uygulanıp gereklerinin yerine getirilmesine kadar yetkilidir. İşletme projesi tamamlandıktan sonra Kapalıçarşı sınırlarında “kat mülkiyetine” geçişin tesis edilmesi yeni oluşturulacak yönetim kurulu eli ile gerçekleşecektir. 

 

GEÇİCİ MADDE 2-İşletme projesi kapsamında seçilecek olan yönetim kurulu  Fatih Belediyesi tarafından yürütülecek olan avan projesinin uygulanma, kontrol, denetim işlerinin yürütülmesinde ve gayrimenkul maliklerinin bu süreç boyunca maddi, manevi, mülkiyet , tasarruf ve benzer her türlü hak ve menfaatlerini koruyacaktır.

Yönetim kurulu avan projesi yenileme süreci boyunca kat mülkiyetine geçilecek döneme kadar Kapalıçarşı’da gayrimenkul sahiplerini yukarıda ana hatlarıyla belirtilen görevlerle sorumlu ve sınırlı olacaktır. Bu görevlerin aksamadan sürmesi için halen Kapalıçarşı Esnafları Derneğinin yapmakta olduğu başta  Özel Güvenlik Teşkilatı ve İktisadi İşletmeler ve Diğer görevler Kapalıçarşı Esnafları Derneği tarafından kat mülkiyeti kurulana kadar devam eder.

 

GEÇİCİ MADDE 3- Fatih Belediyesi tarafından yürütülecek olan avan proje uygulaması amacıyla kanun gereğince oluşturulacak yönetim kurulunda bulunan kamu temsilcilerinin, iş bu proje sonuçlanıp kat mülkiyeti tesisinden sonra yönetim kurulu üyelikleri düşecektir.

Sayın Kapalıçarşı Mülk Sahiplerimize Duyuru

Sayın Kapalıçarşı mülk sahiplerimize duyurulur;

28.12.2015 tarihinde ilki; bu tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde 05.01.2016 tarihinde ikincisi yapılacak olan kat malikleri genel kurulunda seçilecek yönetim ve denetim kurulunda görev almak isteyen mülk sahiplerimizin 26.12.2015 tarihine kadar adaylık başvurularını Dernek Merkezimize yapmaları önemle rica olunur.

kc-seminer-foto

İÜ Enformatik Bölümü Tarafından Verilen Farkındalık Seminerleri

İstanbul Üniversitesi (İÜ) ile Kapalıçarşı Esnafları Derneği arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında yapılan çalışmalar devam ediyor. Kapalıçarşı esnaflarının bilişim bilgisini arttırmaya yönelik farkındalık eğitimleri verilmesi hedefi kapsamında, 3 Aralık 2015 tarihinde İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde, XX. Türkiye’de İnternet Konferansının bir parçası olarak 4 konuşmadan oluşan yarım günlük bir seminer programı düzenlenmiştir. Seminer programı, İÜ Enformatik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevinç Gülseçen’in “Gelenekselden Elektroniğe Bilgi Dönüşümü” adlı konuşması ile başladı. Ardından, İÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hilal Özen, “e-Ticaret: Dünü Bugünü” konuşmasını gerçekleştirildi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mert Eren Üstünkaya, “Mobil Ticaret” konusunda bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Seminer programının ikinci kısmında İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zümrüt Ecevit Satı, “İş Dünyasında Geleceği Şekillendirenler” isimli konuşmasını yapmıştır. Ardından e-Güven firmasından Ayşegül Tüzün ve Şahika Mut “e-İmza” konusunda bilgilendirme yapmışlardır. Seminer programında son olarak Bahadır Adiller, “Sosyal Medya e-Ticareti Nasıl Etkiler?” başlıklı konuşmasını sunmuştur.

 

IU_Logo

İstanbul Üniversitesi ile İşbirliği Protokolü İmzalandı

İstanbul Üniversitesi ile Kapalıçarşı Esnaflar Derneği arasında Kapalıçarşı’nın Bilgi Sistemi ve Dönüşümü Sisteminin Gerçekleştirilmesi protokolü imzalandı

İstanbul Üniversitesi ile Kapalıçarşı Esnaflar Derneği arasında “Kapalıçarşı’nın Bilgi Sistemi ve Dönüşümü Sisteminin Gerçekleştirilmesi Protokolü” 8 Mayıs 2015 tarihinde İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak’ın makamında imzalandı. Kapalıçarşı’yı bilgi sistemi ile buluşturmak projenin esas amacını taşıyor. Bu kapsamda, esnafın bilgilendirilmesi, esnafa çeşitli konularda eğitimler verilmesi, Kapalıçarşı’da bulunan değerli bilginin toplanması ve saklanması proje için büyük önem arz ediyor.

İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak konuşmasında İstanbul Üniversite’sinin ve Kapalıçarşı’nın ortak noktasını “Biz de Fatih’in eseriyiz, çarşı da Fatih’in eseri” diye tanımlayarak, Kapalıçarşı Esnaflar Derneği ile yapılan işbirliğinin önemi hakkında şunları söyledi: “Bizim amacımız şehrin adını taşıyan ve şehirle birlikte anılan bir üniversite olmak. Şehirden çok şey alıyoruz, şehre de üniversite olarak kendi birikimlerimizi sunmamız lazım. O açıdan sizleri de burada görmekten mutluluk duyuyoruz, tanıyan ama konuşmayan iki birim gibi değil de, kaynaşan beraber çalışan şehrin ortak sorumluları olarak birlikte yol almak istiyoruz.”

Protokolde ayrıca, İÜ Rektör Danışmanı ve Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Doç. Dr. Ergün Yolcu ile Kapalıçarşı’nın Bilgi Sistemi ve Dönüşümü Sisteminin Gerçekleştirilmesi Projesi Yöneticisi olan, Enformatik Bölüm Başkanı ve BUYAMER Müdürü Prof. Dr. Sevinç Gülseçen de hazır bulundu.

Protokol sonunda, İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak tarafından, Kapalıçarşı Esnaflar Derneği’ne hatıra olarak plaket takdim edilmesinin ardından, dernek yetkilileri Rektör’e çini hediye sundular.

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

IMG_0050

Bursa Tarihi Çarşılar Ziyareti

2011 yılında Türkiye de‘ ki altı önemli tarihi çarşı olan  Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Edirne dernekleri tarafından “Türkiye Tarihi Çarşıları Birliği “ kurulmuştur.

 

Birliğin amacı; ,çarşı ve esnafların sorunlarını daha rahat ele alıp çözüme kavuşturmak, dernekler arasındaki işbirliğini geliştirmek ve kurumsal yapı oluşturarak tarihi çarşıları ilgilendiren her türlü sorun ve yönetime ilişkin konularda usul ve esasları düzenlemektir. Birlik ayrıca uluslararası platformlarda da tarihi çarşıların yaşatılması, restore edilmesi, esnafların zanaatlarının ortaya çıkarılması ve özgünlüğün tekrar hayata geçirilmesini amaçlamaktadır.

 

Birliğin 2011 Ekim   Ayında gerçekleşen  ilk toplantısında, birliğin amaçları, hedefleri, üyelikler hakkında kararlar alınırken, coğrafi açıdan Türkiye’nin yanı sıra Ortadoğu, Kafkasya ve Balkanlar’da bulunan tarihi çarşıların da prensip olarak üye olabilecekleri konusunda fikir birliği sağlandı.
Birliğin ikinci  toplantısı 26 Kasım 2015 tarihinde Bursa, İstanbul, İzmir, Edirne illerinden gelen başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle Konya, Kayseri, Kahramanmaraş illerinin  desteğiyle  Bursa’ da yapılmıştır. Gün boyu süren toplantıda Tarihi Çarşı Dernekleri Federasyonu tüzük çalışması yapılarak  tüzük maddeleri tek tek görüşülerek karara bağlanmıştır.

Ocak 2016 tarihinde İstanbul da diğer tüm illerimizin de katılacağı Türkiye Çarsı Dernekleri Federasyonu kuruluş lansmanı basın önünde yapılmak üzere karar alındı.

 

IMG_0004IMG_0001

IMG_0030

IMG_0032

IMG_0037

IMG_0050